Privacyverklaring

Ingrid Kleinlein – te Pas (Praktijk Kleinlein) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op zorgvuldige wijze in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vanaf 25 mei 2018 stelt.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO/Wkkgz). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik,

na uw expliciete schriftelijke toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener.

Privacy en vertrouwen is voor mij zeer belangrijk en staat hoog in mijn vaandel, daarom ga ik met de

toevertrouwde gegeven zeer zorgvuldig om. 

Dat houdt in dat:

 • Uw gegevens achter slot en grendel zitten zodat onbevoegden er niet bij kunnen.

 • Ik uw dossier nog zelf schrijf zodat uw persoonlijke en medische gegevens niet in de computer zitten.

 • Alleen de Factuur zit achter een beveiligde systeem op mijn p.c.   

 • Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (medisch beroepsgeheim)​

 Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete (schriftelijke) toestemming.

 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

U heeft te allen tijde recht tot inzage in uw cliëntendossier.
U heeft te allen tijde het recht uw gegevens te laten verwijderen.
De gegevens in uw cliëntendossier blijven, zoals wettelijk vereist (WGBO), 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats.

 • Uw geboortedatum

 • De datum van de behandeling.

 • Een korte omschrijving van de behandeling.

 • Prestatiecode.

 • De kosten van het consult.